fbpx Skip to main content
search

Het bestuur nodigt u uit om samen het 70-jarig bestaan van Vereniging Het Ree te vieren. Deze lustrumviering vindt plaats in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, in Vorden op 4 juni 2022 en heeft het thema “Biodiversiteit”. Deze dag bestaat uit twee verschillende onderdelen: De algemene ledenvergadering en de lustrumviering.

De ALV

De ochtend is ingeruimd voor de algemene ledenvergadering (ALV) uitsluitend voor
leden, aspirant-leden, leden van verdienste en ereleden.
De ALV begint om 10.30 uur.

De agenda is als volgt:
1. Opening en vaststellen agenda.
2. Mededelingen.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 5 juni 2021
4. Jaarverslag over het jaar 2021.
5. Financieel verslag over het jaar 2021.
6. Verslag kascommissie over de jaarrekening 2021.
7. Décharge van het bestuur.
8. Benoeming leden Kascommissie.
9. Begroting 2022.
10. Vaststellen contributie 2022.
11. Wijzigingen huishoudelijk reglement.
12. Waardering leden
13. Rondvraag.
14. Wijzigingen in het Landelijk Bestuur. a. Leden van het bestuur b. Voorzitter
15. Sluiting.
 *)  Uitreiking van de gouden speld met kroon en de Wisselprijs “Vereniging Het Ree” zal ’s middags tijdens de lustrumviering plaatsvinden.

Vanaf 19 mei 2022 kunnen leden de onderliggende stukken voor de ALV opvragen via ledenservice@hetree.nl .

Bijzonder agendapunt van deze Algemene ledenvergadering is het afscheid van de huidige landelijk voorzitter René Leegte en de benoeming van de nieuwe, inkomend landelijk voorzitter. Het LB draagt hier mevrouw Susanne Bolouri voor.

Nogmaals: Het ochtendprogramma is uitsluitend voor leden, aspirant-leden, leden van verdienste en ereleden!

Fotograaf Huib Mekers zal de hele dag foto’s maken van zowel de ALV als de lustrumviering. Mocht iemand niet op de foto willen in verband met privacy, graag even doorgeven aan Huib.

De Lustrumviering

Het middagprogramma biedt ook niet-leden de gelegenheid aanwezig te zijn voor de activiteiten die dan plaatsvinden.

Het middagprogramma ziet er als volgt uit:

12.00 uur – 13.20 uur
Feestelijke lunch, u aangeboden door het bestuur, omlijst met jachthoornmuziek van het jachthoorngezelschap Vivat.
Wilt u zich s.v.p. opgeven voor deze lunch via ledenservice@hetree.nl en uw dieetwensen en mogelijke allergieën meedelen. De sluitingsdatum hiervoor is 29 mei 2022.

13.30 uur – 15.00 uur
Aan het begin van het evenement zal René Leegte terug kijken op 70 jaar VHR en vooruit kijken naar de uitdagingen die voor ons liggen. Ook zullen de uitreikingen van de gouden spelden met kroon en de Wisselprijs “Vereniging Het Ree” plaatsvinden.

Mini symposium over Biodiversiteit.
Als adviseur van de VHR heeft Rob Borst een voorzet gemaakt voor de rol van het ree in de Nederlandse natuur. Kan het ree een indicatie soort zijn voor de stand van de biodiversiteit? Wat zijn op de lange termijn de argumenten voor het beheren van het ree? Rob zal de aftrap voor het symposium doen. In het panel nemen zitting

  •  Marjan Minnesma, Directeur Urgenda (met de visie op klimaatbos vanuit Urgenda),
  •  Jan Griekspoor (met de visie van Staatsbosbeheer op reebeheer) en
  •  Sander Wurfbain vice voorzitter Federatie Particulier Grondbezit. (de visie vanuit de particuliere grondbezitters op het reebeheer en de rol van de wolf).

De gespreksleider is René Leegte.

Hierna is voor de aanwezigen de gelegenheid tot vragen stellen aan het panel.

Ter afsluiting van het mini symposium vindt de verloting van een warmtebeeldcamera
(Lahoux Spotter Mini twv. €800), die Lahoux Optics voor het lustrum ter beschikking heeft gesteld. Een fantastisch gebaar van Lahoux!

16.00 uur-18.00 uur Feestelijke afsluiting en borrel
Tijdens de feestelijke borrel vindt de signering van het boek “Het Ree, van binnen en van buiten” en dankzegging aan de schrijvers en betrokkenen. Het boek “Het ree, van binnen en van buiten” is inmiddels een groot succes gebleken. Ook de recensies waren lovend. In alle magazines van betrokken verenigingen staan uitsluitend enthousiaste reacties. U kunt ter plaatse nog een exemplaar kopen, of uw meegebrachte exemplaar laten signeren.

Het landelijk bestuur benadrukt de wens dat leden in groten getale aanwezig zullen zijn bij deze bijzondere algemene ledenvergadering en de 14e lustrumviering!

Tot zaterdag 4 juni 2022!

Het bestuur