fbpx Skip to main content
search

Ontwerpdecreten Waalse regering

De Waalse regering heeft een akkoord bereikt over twee decreten betreffende bestrijding en voederen van everzwijnen. Deze zijn in tweede lezing goedgekeurd en worden voor publicatie naar de Raad van State gestuurd voor advies.

Daarnaast zal de regering binnenkort een decreet opstellen dat het jachtseizoen voor everzwijnen, niet-beboste gebieden en kleine edelherten verlengt tot 20 februari 2024.

De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de vernietiging van wilde zwijnen zijn als volgt:

Mogelijkheid tot nachtelijk schieten op vlakten, met inachtneming van de volgende bepalingen:

Alleen op vlakten en op een afstand van meer dan 100 meter van de grens van naburig land.

Het gebruik van een lichtbron onafhankelijk van of gekoppeld aan het vuurwapen, evenals het gebruik van een thermische kijker onafhankelijk van het vuurwapen, is toegestaan. Een thermische kijker op het vuurwapen is niet toegestaan.

Vangmogelijkheden

Het vangen van wilde zwijnen kan onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan.

Verplichte organisatie van extra drijfjachten

Als op 30 november 50% van de quota in een Cynégétique-raad niet is bereikt, zijn alle houders van jachtrechten op het grondgebied van de raad verplicht om in het eerste kwartaal van het volgende jaar destructiejacht te organiseren, gelijkwaardig aan de normale drijfjachten met drijvers en honden.

De belangrijkste nieuwe bepalingen met betrekking tot het  bijvoederen van wilde zwijnen zijn als volgt:

Het bijvoederen van wilde zwijnen wordt verboden tussen 1 oktober en 31 maart. Er komt een overgangsperiode met een voederverbod vanaf 21 december 2023 en vanaf 1 november voor de volgende twee jaar (2024 en 2025).

Vous retrouverez la publication du Ministre Willy Borsus ici

We stellen vast dat de aanbevelingen van de Afdeling Jacht van de Dienst Landelijke Aangelegenheden (hier en hier te vinden) en van de jagersverenigingen (hier te vinden) vrijwel niet zijn opgevolgd, wat ons ertoe heeft aangezet om op deze aankondiging te reageren door minister Borsus vandaag op de hoogte te stellen van onze grieven:

Als alternatief voor het verbieden van het voederen, werd ons voorstel om de hoeveelheden voedsel die worden uitgedeeld te beperken niet gehonoreerd, hoewel het voldeed aan de doelstelling om excessen te vermijden en tegelijkertijd de mogelijkheid voor jagers te behouden om de schade te beperken.

Het ontwerpdecreet voorziet niet in financiële compensatie voor landbouwers en lokale overheden, ondanks het feit dat dit expliciet was voorzien in de gewestelijke beleidsverklaring die door de drie meerderheidspartijen is ondertekend, om de schade aan wild te financieren, terwijl jagers verstoken blijven van een middel om de schade te beperken.

We maken ons zorgen over de verplichting om extra slagen te organiseren die wordt opgelegd aan alle gebieden die onder een jachtraad vallen, omdat dit neerkomt op het straffen van degenen die hun doelen hebben bereikt door aanzienlijke inspanningen en kosten te veroorzaken, het bos onnodig te verstoren en het af te sluiten voor andere gebruikers voor een zeer onzeker resultaat.

Bovendien bevatten deze ontwerpbesluiten technische en juridische onnauwkeurigheden en andere fouten die we in detail zullen uitleggen aan de minister.

Wij betreuren dat de regering met deze ontwerpdecreten het advies van de democratische instanties negeert en de verbintenissen die ze in haar gewestelijke beleidsverklaring is aangegaan, niet nakomt.

Bovendien zijn wij van mening dat, als dit ontwerpdecreet zou worden uitgevoerd, de Waalse regering consequent zou moeten zijn, net als de Vlaamse regering, door de wet op de schadevergoeding uit 1961 af te schaffen en te vervangen door de verantwoordelijkheid van het Gewest voor schade veroorzaakt door everzwijnen.

We zullen u zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen in deze zaken, maar we willen u vragen om nu alles in het werk te stellen om de populaties wilde zwijnen terug te dringen waar er een overschot aan is.

 

De Koninklijke Sint-Hubertusclub van België

https://www.chasse.be/