Jacht – Bijzondere Veldwachter

Alles over de Bijzondere Veldwachter.

Bijzondere Veldwachter

Een toch wel bijzondere plaats in het Jachtgebeuren bekleedt de Bijzondere Veldwachter.

De meeste bijzondere veldwachters zijn belast met het bewaken van de jachtrechten van hun aansteller, maar er zijn ook bijzondere veldwachters die daarbij nog andere, meer uitgebreide toezichtsopdrachten uitvoeren op de eigendommen en rechten van hun aansteller. Er zijn er die ook nog instaan voor het onderhoud in bossen of langs wegen of die in de winterperiode nog bijvoederen.

Functie

Bijzondere Veldwachters zijn bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie in de gevallen waarvoor ze bevoegd zijn om misdrijven op te sporen en vast te stellen.

Na zijn opleiding moet hij aangesteld worden door een Jachtheer of Grondbezitter, die hem laat beëdigen bij de Gouverneur voor een bepaald werkingsgebied.

In principe is de bijzondere veldwachter geen jager of visser. Het is hem trouwens verboden dit te doen op de gebieden waar hij is aangesteld. De bijzondere veldwachter moet de belangen van zijn aanstellers beschermen en hij moet de misdrijven die hij vaststelt ter kennis brengen van de procureur des Konings.

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de functie van bijzondere veldwachter is terug te vinden in het veldwetboek en het Koninklijk Besluit en Ministerieel Besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachter.

De aanstelling wordt geregeld via het veldwetboek. Hij is dus werkzaam voor een jager, visser, een jachtgenootschap of visclub. Hij kan ook aangesteld worden door een aantal openbare besturen (zoals OCMW, de provincie, vzw, etc.). Het artikel 61 van het veldwetboek bepaalt: “In de plattelandsgemeenten hebben openbare instellingen en bijzondere personen het recht bijzondere wachters aan te stellen om hun vruchten en gewassen, de vruchten en gewassen van hun pachters of huurders en hun eigendommen van welke aard ook te beschermen, evenals om hun vis- en jachtterreinen te bewaken.

Bijzondere Veldwachters zijn bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie in de gevallen waarvoor ze bevoegd zijn om misdrijven op te sporen en vast te stellen.

De aanstellers zijn gehouden hen door de provinciegouverneur te doen erkennen, de arrondissementscommissaris en de procureur des Konings gehoord, en in de benoemingsakte de aard en de ligging aan te wijzen van de goederen die onder hun bewaking staan.

De bijzondere veldwachter is dus een officier van gerechtelijke politie met beperkte bevoegdheid. De beperking heeft betrekking op twee elementen:

 • het gebied waar hij is aangesteld;
 • de activiteit waarvoor hij voorzien is: zoals jachtwetgeving, boswetgeving, natuurbehoud, visserij, etc;

Het artikel 62 omschrijft dan gedeeltelijk de bewapening van de bijzondere veldwachter: “De bijzondere veldwachters mogen gewapend zijn met geweren met meer dan één schot.”

De bevoegdheden van de bijzondere veldwachter zijn voornamelijk geregeld via het wetboek van strafvordering, het veldwetboek, het bosdecreet, het jachtdecreet, de wet op de riviervisserij en de wet op het natuurbehoud.

De bijzondere veldwachter heeft vooral een preventieve en raadgevende taak.

Het Vlaams Instituut voor de bijzondere veldwachter

Het Vlaams Instituut voor de bijzondere veldwachter vertegenwoordigt vandaag ongeveer 500 bijzondere veldwachters. Deze leden komen uit de 5 Vlaamse provincies. Een kleine 20 jaar geleden werd de vereniging opgericht en sindsdien is zij niet meer weg te denken in het wereldje van de bijzondere veldwachters.

Al jaren zet het Vlaams Instituut voor de bijzondere Veldwachter zich in om de belangen van haar leden te verdedigen. De oprichting van dergelijke vzw was noodzakelijk, gezien de bijzondere veldwachters verdeeld waren over de 5 Vlaamse provincies en geen eenduidige stem hadden op gewestelijk en federaal niveau. Zo duurde het meer dan tien jaar, tot in het jaar 2006 om een statuut te verwerven voor de bijzondere veldwachters. Een statuut dat nu ondermeer voorziet in een betere opleiding en bijscholing.

Een aantal zaken die betrekking hebben op een bijzondere veldwachter worden nog provinciaal geregeld, andere wetgeving is dan weer gewestelijke bevoegdheid en dan nog een aantal zaken wordt federaal geregeld. Het VIBV wordt door de overheden, op gelijk welk niveau, erkend als spreekbuis van de bijzondere veldwachters. Het is dan ook de bedoeling van de vereniging om voor iedere bijzondere veldwachter dezelfde voorschriften, verplichtingen en rechten te bekomen.

Het instituut werkt samen met de Bijzondere Veldwachters en realiseert zodoende zijn doelstellingen:

 • Bijscholingen: waarbij dan de nieuwe evoluties in de wetgeving worden uiteengezet of oude wetgeving wordt opgefrist.
 • Praktijkdagen: waarbij de bijzondere veldwachter dan “on the field” wordt aangeleerd hoe hij dient te handelen in bepaalde gevaarsituaties of hoe hij anderen dient te interpelleren of verbaliseren.
 • Overleg: met locale, provinciale, gewestelijke of federale overheden.
 • Groepsverzekering: een voordelige groepsverzekering, ter vrijwaring van de rechten van de bijzondere veldwachter
 • Uniform: de verkoop en distributie van het uniform onder de bijzondere veldwachters.
 • Tijdschrift:  4 maal per jaar een tijdschrift uitgegeven voor de leden.
 • Vademecum: opstellen andere documenten (zoals een vademecum).
 • Flyers: over een welbepaald onderwerp zoals “honden aan de leiband” .
 • Website: met daarbij een gedeelte dat enkel toegankelijk is voor de leden, waarop zij dan voorbeelden kunnen vinden van blanco formulieren, processen-verbaal of verhoren.

Graag verwijzen we hier naar de website van de Bijzondere Veldwachters. Waar we niet enkel leren dat deze “bijzondere” Jagersvrienden niet enkel een bestuur hebben maar ook zeer sterk Provinciaal georganiseerd zijn.

Opleiding

En, als de Jachtopleiding de Humaniora is van de Jacht, dan is de opleiding tot Bijzonder Veldwachter, de ”Hogere Studies” in de Jacht.

Deze worden georganiseerd door de Politiescholen.

De lessen hiervoor worden gegeven op 4 locaties, per regio:

 • Antwerpen: Campus Vesta, Oostmalsesteenweg 75 te Ranst (Emblem);
 • Limburg en Vlaams Brabant: Provinciedomein de halve maan te Diest;
 • Oost-Vlaandere: Oost-Vlaamse politieacademie, Sprendonkstraat 5, 9042 Gent;
 • West-Vlaanderen: Provinciaal Opleidingsinstituut voor de Veiligheidsdiensten, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem;

U dient zich inderdaad op voorhand in te schrijven voor de cursus die U wenst te volgen in de provincie van Uw keuze. U dient echter wanneer U ingeschreven bent tenminste 9 van de 10 lesdagen te volgen. U kan ook slechts in één provincie de cursus volgen, het is dus niet mogelijk  om wanneer men een les niet kan volgen deze in een andere provincie te gaan bijwonen.

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.