Jacht – Vogelbescherming

Alles over het verzoekschrift van de vogelbescherming.

Verzoekschrift Vogelbescherming

We hebben al één en ander aan onze fiets hangen. Vooral nu met de lopende procedures van Vogelbescherming Vlaanderen.

Op 8 augustus 2014 heeft Vogelbescherming een Verzoekschrift ingediend tegen de Vlaamse Regering om een aantal bepalingen in de jachtbesluiten van deze Vlaamse Regering nietig te laten verklaren.
– Het volledige Verzoekschrift van 2014 – Verzoekschrift Vogelbescherming Vlaanderen

En wat leren we hieruit:

De grootste problemen die ze hebben met de huidige jachtreglementering situeren zich op vlak van de jacht bij sneeuw en vorst, de bijzondere jacht op de vos, het gebruik van lokaas in kastvallen, de bijzondere jacht in het algemeen wegens het ontbreken van een rechtsgrond, de bijzondere jacht op vogelsoorten wegens strijdigheid met de Europese vogelrichtlijn, de jacht op de patrijs, de jacht op de vos, het gebruik van de duivencarroussel, het uitbroeden en herintroduceren van fazantenbroedsels en het uitbreiden van de winterjacht op grauwe ganzen en smienten.

In het laatste verzoekschrift dat ze aan de Raad van State richtte, wierp Vogelbescherming Vlaanderen 8 middelen op die hieronder worden uiteengezet.

1. Bijzondere jacht

Voor dit punt haalde Vogelbescherming Vlaanderen eerder dit jaar een eerste slag thuis toen de regeling omtrent de bijzondere bejaging in het jachtvoorwaardenbesluit en jachtopeningsbesluit werden vernietigd op basis van het feit dat er geen rechtsgrond met betrekking tot de bijzondere jacht te vinden was in het jachtdecreet.

Dit arrest werd reeds gepubliceerd – Arrest Raad van State – Bijzondere Jacht 2015.

Ondertussen werd dit punt hersteld door een rechtsgrond te voorzien in het jachtdecreet (Jachtdecreet 2015 07 20). Nu is het enkel wachten op een aanpassing van het jachtopeningsbesluit die nieuwe openingsdata voorziet voor de bijzondere jacht.

2. De Sneeuw en vorstregeling

De volgende regeling die Vogelbescherming Vlaanderen wil vernietigd zien is de regeling van de jacht in geval van sneeuw of vorst. Deze regeling staat momenteel in art. 7 van het jachtvoorwaardenbesluit en luidt als volgt:

Ҥ 1. Als het sneeuwt op de locatie waar wordt gejaagd en de sneeuwlaag een dikte van vijf centimeter bereikt, wordt de jacht opgeschort. De opschorting duurt tot 24 uur na het vallen van de laatste sneeuw. De opschorting, vermeld in het eerste lid, geldt niet in de volgende gevallen:

  • 1° voor de jacht in de bossen en op het wild dat uit die bossen wordt opgestoten en gestrekt in het open veld, binnen de 50 meter van de voormelde bossen;
  • 2° voor de jacht op de houtduif, de Canadese gans en het konijn;
  • 3° voor de jacht op waterwild op of onmiddellijk langsheen moerassen, waterplassen en waterlopen met inachtneming van paragraaf 2 van dit artikel;
  • 4° voor de jacht op grof wild.

§ 2. De jacht op waterwild is verboden op een afstand van 150 meter of minder langs moerassen, waterplassen en waterlopen waarvan de oppervlakte en de bijbehorende rietkragen langs de oevers voor meer dan de helft met ijs zijn bedekt.
§ 3. In het geval van zeer harde en langdurige vorst kan de jacht tijdelijk worden opgeschort door het hoofd van het agentschap. De opschorting van de jacht kan per provincie en per categorie van wild worden ingesteld. Het hoofd van het agentschap neemt de beslissing tot opschorting van de jacht op advies van de betrokken provinciale directeur van het agentschap.”

Momenteel is er een advies van de auditeur van de Raad van State die de visie van Vogelbescherming Vlaanderen steunt. Het arrest met betrekking deze problematiek wordt verwacht eind dit jaar.

3. Gebruik van plantaardig en niet-levend dierlijk lokaas

Een volgend middel dat Vogelbescherming Vlaanderen opwerpt is het gebruik van plantaardig en niet-levend dierlijk lokaas. Vogelbescherming wil dit vernietigd zien. Momenteel wordt dit toegelaten door art. 13 van het jachtvoorwaardenbesluit en luidt als volgt:

Voor het uitoefenen van jacht of bestrijding met kastvallen of met kooivallen mag plantaardig en niet-levend dierlijk lokaas gebruikt worden als lokmiddel.

Hier heeft de Raad van State nog geen uitspraak over gedaan.

4. De jacht op de patrijs

De Raad van State erkende uitdrukkelijk dat de jagerij veel inspanning stelt om de populatie te verbeteren door percelen aan te kopen en te bewerken.

Op dit punt heeft de Raad van State zich al uitgesproken, in hetzelfde arrest als de Bijzondere Jacht. Vogelbescherming Vlaanderen werd dan ook in het ongelijk gesteld op dit punt.

5. De nachtjacht

Daar everzwijnen nachtdieren zijn werd in het jachtvoorwaardenbesluit voorzien om de bijzondere jacht op deze soort ook ‘s nachts toe te laten met behulp van kunstlicht. Vogelbescherming stelt dat het gebruik van deze middelen in strijd is met de Benelux bepalingen en artikel 6 en 19 van het jachtdecreet. De regeling omtrent de nachtjacht en gebruik van kunstlicht werden voorzien in artikel 9 en 33 en van het jachtvoorwaardenbesluit.

Ook op dit vlak sprak de auditeur zich uit in het voordeel van de zienswijze van Vogelbescherming Vlaanderen. Een finaal arrest van de volledige Raad van State is er nog niet, maar volgt denkelijk eind dit jaar.

6. Het gebruik van de duivencarroussel

Art. 39 en 51 van het jachtvoorwaardenbesluit laten het gebruik van de duivencarroussel terug toe in het geval van de bijzondere jacht en de bestrijding. Ook hier heeft Vogelbescherming Vlaanderen bij de Raad van State gevraagd om de desbetreffende bepalingen te vernietigen zodat het gebruik van de duivencarroussel terug verboden worden. Volgens Vogelbescherming Vlaanderen zouden deze middelen in strijd zijn met de benelux-bepalingen en artikel 19 van het jachtdecreet.

Ook hier sprak de auditeur zich uit in het voordeel van de visie van Vogelbescherming Vlaanderen.

7. Artikel 64 Jachtvoorwaardenbesluit

Dit artikel luidt:

Het agentschap kan specifieke afwijkingen verlenen voor het vervoer van levend wild of eieren van wild buiten de openingstijden van de soort in kwestie.

Deze maatregel helpt volgens Vogelbescherming bij het her uitzetten van fazanten.

Ook hier wordt het verzoek gevolgd door de auditeur.

8. Opkweken van fazantenbroedsels

Als laatste vraagt vogelbescherming de vernietiging van artikel 65 van het jachtvoorwaardenbesluit dat als volgt luidt:

Als er geen andere bevredigende oplossing bestaat om de nesten van fazanten te beschermen tegen bedreiging door landbouwwerkzaamheden, kunnen de eieren uit die broedsels overgebracht worden voor verdere uitbroeding en het opkweken van de jongen. Degene die belast is met het uitbroeden van de eieren en het opkweken van de jongen, meldt het aantal nesten, het aantal eieren en het aantal opgekweekte jongen aan het agentschap met behulp van een papieren of elektronisch meldingsformulier waarvan het model wordt opgesteld door het agentschap en ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het agentschap. Het meldingsformulier wordt uiterlijk op 1 juli naar het agentschap gestuurd op een van de volgende wijzen:
1° met een aangetekende brief;
2° per e-mail;
3° via elektronische indiening.

Uiterlijk op 31 juli van hetzelfde kalenderjaar worden de opgekweekte jongen in het wild vrijgelaten in hetzelfde jachtterrein als waar de eieren werden verzameld.

Volgens Vogelbescherming Vlaanderen zorgt dit ervoor dat jagers een achterpoort hebben om fazanten uit te zetten en is deze bepaling dan ook in strijdt met de vogelrichtlijn, het jachtdecreet en het zorgvuldigheidsbeginsel.

Ook op dit vlak volgt de auditeur van de Raad van State hen.

Het hoeft dus weinig betoog dat de komende uitspraken van de Raad van State het jachtlandschap zwaar door elkaar kunnen schudden indien het arrest van de Raad van State volledig de aangevoerde middelen volgt. Het is dus afwachten geblazen. Daarnaast indien dit het geval is kan het herstellen van de vernietigde bepalingen weer maanden van overleg en discussie kosten daar we ditmaal niet het geluk zullen hebben dat er sowieso al een aanpassing van het jachtdecreet op de agenda van de Vlaamse Regering zal staan.

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.