Wildzwijn

Sinds 2006 is het wild zwijn steeds nadrukkelijker aanwezig in Vlaanderen. De ene onthaalt het dier op gejuich, de andere ziet het dier liever zo snel mogelijk weer verdwijnen. Feit is dat het wild zwijn behoort tot het inheems wild en een verrijking kan vormen voor de biodiversiteit.
Omgeploegde weides, vraatschade, kans op overdracht van wildziektes naar varkens, een verhoogd risico op aanrijdingen… vormen de keerzijde van de medaille. De grootte en het risico op schade is de sturende factor in de aanpak van wild zwijn op terrein maar ook voor het voor het beleid in het algemeen.
Bij het bepalen van een efficiënte aanpak om wild zwijn in Vlaanderen te beheren vindt het Agentschap voor Natuur en Bos het belangrijk dat deze aanpak ook maatschappelijk gedragen is. Om tot deze gedragen aanpak te komen is overleg tussen vertegenwoordigers van landbouw, natuur, jacht, bijzondere veldwachters, en lokale overheden noodzakelijk. Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert daarom jaarlijks voor 1 mei een overleg rond wild zwijn per faunabeheerzone.

Deze faunabeheerzones zijn gebieden binnen Vlaanderen die afgebakend zijn met natuurlijke grenzen zoals bijvoorbeeld kanalen of autosnelwegen… Deze natuurlijke grenzen bemoeilijken de verspreiding en uitwisseling van everzwijn van het ene leefgebied naar het andere leefgebied. Door Vlaanderen in te delen in verschillende faunabeheerzones waakt men erover dat de afgesproken aanpak zoveel als mogelijk een antwoord biedt op de lokale problematiek.

Faunabeheerzones Vlaanderen

Het overleg rond wild zwijn per faunabeheerzones wil een een consensus te bereiken over de populatiedoelstelling, de gezamenlijke aanpak en preventie naar schade door wild zwijn. De basis voor het overleg wordt gevormd door schade-indicatoren.

Wanneer er in de faunabeheerzones een consesus wordt gehaald, zal deze op haar beurt de de basis vormen om per wildbeheereenheid lokaal deze gezamenlijke aanpak en preventiedoelstellingen te verfijnen. Hiervoor zal iedere wildbeheereenheid jaarliiks een lokaal overleg organiseren voor 1 juni.

Om de jacht op wild zwijn efficienter te maken werd in 2014 het wettelijk kader voor de bejaging van wild zwijn geoptimaliseerd. Meer informatie vind je hier >