fbpx Skip to main content
search

Jagend Nederland is in rep en roer door de uitspraak van de rechtbank Gelderland: volgens de berichten van Faunabeheer Gelderland is het door deze uitspraak in Gelderland niet langer mogelijk de diersoorten die op de landelijke vrijstellingslijst staan te doden.

Klopt deze uitspraak van de rechtbank wel? Is het geen contradictie om een landelijk vrijstelling nog eens provinciaal te laten toetsen?

De uitspraak en de gevolgen

De rechtbank oordeelde over het besluit van gedeputeerde staten van Gelderland om het ‘Faunabeheerplan jacht en uitvoering vrijstelling 2017-2023″ (hierna: ‘het faunabeheerplan’) goed te keuren. De rechtbank overwoog onder andere als volgt:

(…) 4.4       Dit betekent dat verweerder (lees: de provincie) bij de goedkeuring van het faunabeheerplan moet beoordelen of aan de vrijstellingsvoorwaarden uit de Wnb is voldaan. Een van de voorwaarden om op grond van artikel 3.15 van de Wnb van de in artikel 3:1, eerste lid, en in artikel 3:10, eerste lid, bedoelde soorten vrijstelling te verlenen van het verbod om deze opzettelijk te doden, is dat deze soorten schade veroorzaken. Verder moet onder meer zijn voldaan aan cle voorwaarden dat er geen andere bevredigende oplossing is, de afwijking gerechtvaardigd is op grond van één van de in de betrokken bepalingen genoemde belangen en geen sprake is van een verslechtering van de staat van instandhouding.

Aan de hand van deze voorwaarden dient verweerder te toetsen of aan de landelijke en provinciale vrijstelling uitvoering kan worden gegeven in het werkgebied van cle Faunabeheereenheid, dat, met uitzondering van Kroondomein Het Loo, de gehele provincie Gelderland omvat.

4.5.       De rechtbank stelt vast dat in het bestreden besluit niet is beoordeeld dat de in 3.2 van deze uitspraak genoemde soorten in het gehele land, dan wel specifiek in cle provincie Gelderland schade veroorzaken, wat de omvang van deze schade is en dat deze schade niet op andere wijze clan het doden van de soorten kan worden voorkomen. Ook de Omgevingsverordening, het faunabeheerplan of het verweerschrift bevatten zo’n onderbouwing niet. (…)”

Lees het volledige artikel hier