fbpx Skip to main content
search

Er blijven wijzigingen komen bij de Jachtwetgeving.
En wij blijven opletten om jullie dit uit de eerste hand door te geven.
Echter wat moeten we hier mee ?
HOOFDSTUK 7. – Omgeving
Afdeling 1. – Wijzigingen van het Jachtdecreet van 24 juli 1991
Art. 11. In het Jachtdecreet van 24 juli 1991, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015, wordt een hoofdstuk IX/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Hoofdstuk IX/1. Het Jachtfonds”.
Art. 12. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IX/1, ingevoegd bij artikel 11, een artikel 32/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 32/1. Bij het Agentschap voor Natuur en Bos wordt een Jachtfonds ingesteld, dat kan worden aangewend om de volgende doelstellingen te realiseren:
1° het streven naar stabiele populaties van wildsoorten binnen hun leefgebieden;
2° sensibilisering met betrekking tot de inpassing van het wildbeheer in het bredere kader van natuurbehoud;
3° vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen realiseren die een verbetering van de leefgebieden van wildsoorten met zich meebrengen;
4° de werking van de wildbeheereenheden bevorderen en ondersteunen;
5° de praktische organisatie van de ondersteunen, namelijk de volgende aspecten:
a) jachtexamens organiseren;
b) een jachtverlof uitreiken;
c) een jachtvergunning uitreiken;
d) een plan als vermeld in artikel 7 van dit decreet, opmaken en indienen;
e) de dienstverlening aan de jachtsector bevorderen;
6° maatschappelijk onaanvaardbare schade en impact door jachtwild, invasieve uitheemse soorten en beschermde soorten voorkomen en inperken;
7° wetenschappelijk onderzoek in het kader van de doelstellingen, vermeld in punt 1° tot en met 6°, uitvoeren;
8° verscherping van het toezicht op de toepassing van de jachtreglementering.”.
Art. 13. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015, wordt in hetzelfde hoofdstuk IX/1 een artikel 32/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 32/2. Het Jachtfonds is een begrotingsfonds als vermeld in artikel 12 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof. Het wordt gespijsd door:
1° de prijs van de jachtverloven en jachtvergunningen;
2° de opbrengst van de inschrijvingsgelden voor het jachtexamen.”.
Art. 14. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015, wordt in hetzelfde hoofdstuk IX/1 een artikel 32/3 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 32/3. De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels inzake de volgende aspecten:
1° wie instaat voor het beheer van het Jachtfonds;
2° de wijze waarop het aandeel van het Jachtfonds wordt bepaald dat wordt toebedeeld aan elk van de doelstellingen, vermeld in artikel 32/1;
3° het instellen van een Centraal Comité van het Jachtfonds, de samenstelling ervan, de werking ervan en de taken ervan;
4° de procedure waarmee de middelen uit het Jachtfonds kunnen worden aangewend voor de doelstellingen, vermeld in artikel 32/1.”.
Afdeling 2. – Wijziging van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen

Laat een reactie achter