fbpx Skip to main content
search
Wetgeving

Jachtopleiding – Update

By november 8, 2012No Comments

Zoals u allen wel weet is het in België niet ongewoon om te pas en ten onpas de wetgeving te veranderen. Zodoende gebeurt dit ook op het vlak van onze passie de jacht. Wie er vanuit zou gaan dat men om de vijf jaar slechts een aanpassing aan de regelgeving omtrent onze passie zou plaatsvinden is er aan voor de moeite.
Deze update is er vooral voor de Jong-Jagers die in hun cursus en examen de wetgeving kregen anno 2010.  Deze bijdrage probeert u duidelijk te maken welke voor u de meest ingrijpende wijzigingen zijn sindsdien en dus nu, voor u als jager, van kracht zijn.
We vermelden telkens ook de titel van het decreet, of besluit, alsook de datum van publicatie, om verdere details in de publicatie van het Belgisch Staatsblad er zelf op na te slaan.

Jachtverlof

23 DECEMBER 2010. – Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur (1) – Publicatie : 2011-02-18
Art. 39 Van dit decreet bepaald het volgende: “Wie met een geweer jaagt, moet het jachtverlof bij zich dragen”.
Het is dus in tegenstelling tot vroeger verplicht om u jachtverlof altijd op zak te hebben wanneer u een jachtdaad handeling stelt. U kan zich dus niet meer beroepen op het feit dat u nog 48 uur de tijd zou hebben om u jachtverlof voor te leggen op het desbetreffende politiecommissariaat.

Aanpassingsbesluit

23 MAART 2012. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2013 en van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend – Publicatie : 2012-04-24

Openingstijden – Vos

Art. 2. brengt een wijziging aan de jachtopeningstijden:
Jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2013. Op vossen : van 15 februari tot en met 14 maart en van 15 mei tot en met 30 september.

Jacht bij Sneeuw

Art. 4. Dit artikel brengt een wijziging aan het jachtdecreet aan met betrekking tot de regeling rond jacht bij sneeuwval:
Wanneer het sneeuwt op de locatie waar wordt gejaagd en de sneeuwlaag een dikte van vijf centimeter bereikt, wordt de jacht opgeschort. De opschorting duurt tot 24 uur na het vallen van de laatste sneeuw.
De opschorting bedoeld in het eerste lid geldt niet in de volgende gevallen :
1° voor de jacht in de bossen en op het wild dat uit deze bossen wordt opgestoten en gestrekt in het open veld, binnen de 50 meter van de vernoemde bossen;
2° voor de jacht op de houtduif, de Canadese gans en het konijn;
3° voor de jacht op waterwild op of onmiddellijk langsheen moerassen, waterplassen en waterlopen met in acht name van artikel 14 van dit besluit;
4° voor de jacht op grof wild.
In het geval van zeer harde en langdurige vorst kan de jacht tijdelijk worden opgeschort door het hoofd van het agentschap. De opschorting van de jacht kan per provincie worden ingesteld. Het hoofd van het agentschap neemt de beslissing tot opschorting van de jacht op advies van de betrokken provinciaal directeur van het agentschap.

Bijzondere bejaging Vos en Verwilderde Kat – Kastvallen

Art. 12. In dit artikel vindt u enige toelichting over de bijzondere bejaging op vossen en verwilderde katten. Meer bepaald hoe u moet omgaan met u kastvallen. De belangrijkste wijzigingen hierbij zijn dat u in de kastvallen plantaardig en niet-levend dierlijk lokaas mag gebruiken als lokmiddel. De bovenkant van de kastval moet bestaan uit ondoorzichtig materiaal. (Dit om de gevangen dieren onder meer te beschermen tegen de weersomstandigheden). Verwilderde katten mogen niet meer geschoten worden en enkel nog met kastvallen gevangen worden.
De vraag die zich natuurlijk stelt is hoe men zich moet ontdoen van de gevangen verwilderde katten en vossen eens ze in de val gevangen zitten. Men mag de katten niet schieten. Mag men ze transporteren? Hierover heerst onduidelijkheid.
De bijzondere jacht op vossen mag ook worden beoefend met kastvallen met een maximumvolume van 1 000 dm3, waarin de gevangen dieren zich vrij kunnen bewegen en die, in gesloten toestand, in de zijwand ter hoogte van het maaiveld minstens één vrije opening hebben waarbinnen een cirkel met een diameter van ten minste 6,5 cm kan worden beschreven. De bovenkant van de kastval bestaat uit ondoorzichtig materiaal.
De Vlaamse minister, bevoegd voor leefmilieu en natuurbehoud, kan nadere regels bepalen ter identificatie de de kastvallen.
In de kastvallen mag plantaardig en niet-levend dierlijk lokaas gebruikt worden als lokmiddel. De kastvallen moeten dagelijks worden gecontroleerd en alle inheemse dieren, met uitzondering van vossen en verwilderde katten, moeten onmiddellijk ter plekke in vrijheid worden gesteld. »

Bijzondere bejaging Vos na Schade

Art. 13 De bijzondere bejaging op vossen enkel worden uitgeoefend op en binnen een zone van maximaal 500 meter rond percelen waar schade kan worden aangericht, onder de volgende specifieke voorwaarden :
1° in gebieden die zijn opgenomen in een plan dat is ingediend zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid van het decreet : door de jachtrechthouder en zijn genodigden, na uitdrukkelijke toestemming van de grondeigenaar;
2° in gebieden die niet zijn opgenomen in een plan dat is ingediend zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid van het decreet : door de houder van een geldig jachtverlof, na uitdrukkelijke toestemming van de grondeigenaar.
3° de eigenaar verklaart de preventieve maatregelen genomen te hebben, zoals opgenomen in een bij ministerieel besluit vastgestelde code voor goede praktijk.

Bestrijding Houtduif – Carrousel

Art. 14 van dit decreet verbiedt nu ook het gebruik van de duivencarrousel voor de bestrijding van de houtduif. Er is dus een absoluut verbod op het gebruik van dit toestel in België ondanks Benelux regelgeving die in eerste instantie een mogelijkheid hiervoor open liet.
In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zin « De houtduif kan wel bestreden worden met behulp van duivencarrousels. » opgeheven.
 
Kort samengevat volgende wijzigingen in de wetgeving ten opzichte van de Cursusversie

  1. men moet zijn jachtverlof altijd bij zich hebben;
  2. er geldt een nieuwe regeling bij jacht bij sneeuwval;
  3. verwilderde katten mag je enkel nog met een kastval vangen;
  4. er geldt een nieuwe regeling omtrent de bijzondere jacht op vossen;
  5. het gebruik van een duivencarrousel is niet meer toegestaan;

– Met onze dank aan onze Hunting jurist Tom Van de Maele voor deze research.

Laat een reactie achter