fbpx Skip to main content
search

Tijdens een recente discussie tussen een jager en enkele Natuurverenigingen was er de vraag rond het nut van de jacht: bestrijding, plezierjacht, wildbraad, …
En de aanwezige , ten andere eminent, Jager antwoordde dat Jacht geen nut had. Met natuurlijk opschudding langs de andere kant, en een reactie van de Natuurverenigingen die reageerden “als jacht geen nut heeft, kan het ook afgeschaft worden”.
Waar op onze goed voorbereide Jager repliceerde “Jacht is een Recht”, meer zelfs “Jacht is direct gerelateerd met het Grondbezit, en dus vastgelegd is in de Grondwet”.

En effectief – Jacht is een Recht

De grondslag hiervan in volgende uittreksels van de Wetgeving.
Waar de Grondwet het Eigendomsrecht beschermt. Het Burgerlijk Wetboek geeft hieraan vedere invulling. Met impliciete indicatie van het Jacht als Recht.

Grondwet

Art. 16. Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.

Burgerlijk Wetboek

Art. 544. Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.
Art. 546. De eigendom van een roerende of een onroerende zaak geeft recht op al wat zij voortbrengt en op hetgeen, hetzij natuurlijk, hetzij kunstmatig, als bijzaak ermee verenigd wordt.
Dit recht wordt recht van natrekking genoemd.
– Met dank aan de Eminent jager, Philippe en onze Hunting Jurist, Tom.
Dura Lex, Sed Lex
 

9 Comments

 • waidman schreef:

  Beste Philippe en Tom,
  Goed dat jullie de puntjes nog eens op de i,s plaatsen.
  Doch de meeste anti-jacht fanaten weten dit waarschijnlijk ook wel.
  Daarom wordt er steeds opnieuw sterk gelobbyd om de bejaagbare soorten af te schaffen. Eens op de rode lijst en het is over. Zie houtsnip (geen bedreigde soort en wordt uitsluitend in Vlaanderen niet meer bejaagd). Denk ook aan allerlei eendensoorten waar Vlaanderen moet afblijven. Binnenkort de patrijs op de rode lijst……Bijkomend bescherming van alle mogelijke predatoren zorgen er voor dat er naar de toekomst geen wild meer is. Daar staan we dan met ons jachtRECHT.
  Misschien moeten wij eens nadenken of in het kader van dit RECHT de Overheid niet kan gedwongen worden dit recht met al zijn bijhorende geplogenheden te respecteren op straffe van een dagvaarding ??

 • frank schreef:

  ik bezit ca 10Ha bejaagbare gronden, waar ik het jachtrecht van verhuur. Enkele jaren geleden vroeg ik aan de zittende jager om te participeren maar dit stuitte op een “njet”.
  Met als resultaat dat ik mijn gronden nu niet meer aan hem verhuur. Ikzelf kan op mijn grongd niet jagen (te weinig Ha) hier zit ik nu met mijn recht. Wat moet ik er nu mee doen? Eigenlijk zou dit niet mogen, en zou elke jager in zijn gemeente op elk stuk moeten kunen jagen, zoals in sommige europeese landen (spanje ) het geval is. Waar kunnen jongjagers nu nog terecht ?
  Hier zou HVV iets moeten aan doen en dat alle kweek reservaten van ANB en natuurgroepen bejaagbaar worden. Daar moet werk van gemaakt worden! Het is bijna 5 na 12 daar.

 • rocks schreef:

  Frank, ergens kan ik het standpunt van die jager wel begrijpen als je een vol part vraagt voor 10 ha. Als uw terrein niet cruciaal is voor die man mag je heel zeker een nee verwachten. Je had misschien kunnen overeenkomen dat je op die 10ha van u wel bv enkel op de duiven kon jagen en daar had die man misschien wel willen op ingaan. Of nog beter u laat een perceel inzaaien met wat gewassen door een boer en vraagt er desnoods bestrijding op aan als je kan. Je recht op jagen op je eigen grond is blijkbaar maar een vaag begrip, maar stel je voor dat iedereen in zijn tuin in een woonwijk op de duiven begint te schieten …… want zij zijn ook grondeigenaars , t’zou nogal een zootje worden vrees ik maar je hebt zeker een punt wat dit betreft !

 • 44r schreef:

  Frank, als zo’n zittende jager een beetje Alexander-neigingen heeft (Alexander: alles voor mij, niks voor een ander!) en je hebt al 10 ha, dan is’t simpel: je legt deze gronden neer (wat mogelijk overlappingen veroorzaakt) en vraagt in eerste instantie bestrijding aan van kraaien en eksters om schade aan fauna te voorkomen. Staat er op die 10 ha ergens een perceel graangewas, dan krijgt dit waarschijnlijk problemen met de houtduiven en kan je dus nog eens bestrijding aanvragen (en jij mag dan met de duivencarrousel bestrijden, wat waarschijnlijk uw gebuur-jager vreselijk de ogen gaat uitsteken).
  En niet vergeten: je gaat rustig verder om jachtrechten in te palmen door hier en daar een boer verder te helpen en door duidelijke inspanningen te leveren om hun gewassen te beschermen. En niet vergeten: telkens je een perceel te pakken hebt, verwittig je de gebuur-jager met kopie naar de arrondissementscommissaris om bewust perceel niet meer te bejagen en tevens van zijn jachtplan uit te kleuren. Binnen de maand na zo’n verwittiging moet ’t jachtplan aangepast worden. Ik verwacht dat je dit niet zo heel dikwijls moet doen eer iedereen jouw acties moe wordt…
  Dan: ofwel wordt ie laaiend kwaad en komt ’t nooit meer goed, ofwel kiest ‘m eieren voor zijn geld en gaat ‘m samenwerken.
  Ik ben zelf ook al niet meer zo jong met al meer dan 35 jachtverloven op de teller, maar ik krijg ’t toch nog steeds op mijn systeem als op een ‘boerenjacht’ bepaalde oudere jagers zich t.o.v. de nieuw-jagers gedragen als een egoïstische grootgrondbezitter. Op een boerenjacht jaagt men omdat je er mag jagen, omdat je’t verdient dat men er je laat jagen. En dit heeft meer met dienstbaarheid en verdiensten te maken dan met recht.
  En voor alle duidelijkheid: ik neem het hier op voor de nieuwbakken jong-jagers die echt werkelijk de jacht in’t hart dragen, niet voor de schutters! Mensen met een geweer of karabijn krijg je zonder moeite met busladingen op de jacht, maar jagers die zich willen invoegen in de groep en hun bijdrage willen leveren voor de jacht, is heel andere koek!

 • weidman schreef:

  Ik kan mij aansluiten bij de stelling van “rocks”.Je kan moeilijk je plaats afdwingen in een bestaand jachtgezelschap met 10ha landbouwgrond (mais-aardappelen).De jachtrechthouder zal wel een reden hebben om op de vraag niet in te gaan.
  De visie van 44r is duidelijk deze van een gefrustreerd jager met 35 jachtverloven, die als “weidelijk”jager nog altijd op zijn honger zit. Dit op zich zegt genoeg, bijkomend zijn “weidelijke” strategie om de zittende jachtrechthouder aanvullend te saboteren getuigt van een soort dat eigenlijk niet thuis hoort in de jagerij. Men beseft schijnbaar niet wat het betekent een jachtveld met een toekomstvisie te onderhouden ondanks een gamma van verplichtingen en problemen. Een goed jachtrechthouder heeft een visie in zijn jachtbeleid, ook naar de toekomst. Hoe meer “medejagers” hoe meer wijsheid en hoe moeilijker het wordt. Tot slot : Jagen doe je met “vrienden en gelijkgezinden” in harmonie met wat de natuur aankan naar een jachtzekere toekomst. De plaatsjes in dergelijk jachtgezelschap zijn zeer duur en beperkt, die moet je verdienen. Het probleem is dat er te veel ” weidelijke jagers” worden gekweekt, de jaarlijkse aangroei in een beperkt bejaagbaar Vlaanderen is niet meer aan te houden. Dit is een taak tot nadenken voor HVV om slechts “weidelijke” opgeleide jagers naar de toekomst in het veld te sturen, in plaats van tijdelijke “weidelijk”-schieters het jachtgebeuren in Vlaanderen te laten “kapotschieten”.

 • 44r schreef:

  Weidman, oordeel niet of je zal beoordeeld worden…
  Lees maar eens heel goed na wat het begrip “medejachtrechthouder” juist inhoudt en waarom dit in’t leven geroepen werd!
  Als jij overtuigd bent dat het IJO (en NIET verwarren met HVV!) jaarlijks een lading weidelijke jagers aflevert, dan vrees ik dat jij een eigen bepaling hebt rond het begrip “weidelijkheid”. Volgens mijn bescheiden mening leren die jong-jagers daar enkele voorgekauwde trucjes die erg weinig met ethiek of weidelijkheid te maken hebben, maar heel het gegeven is wel gecreëerd rond een prettige geldstroom voor enkelen. Ik heb nooit begrepen dat dergelijke opleiding buiten het HVV moest vallen en dat deze moest ondergebracht worden in een aparte vzw zoals het IJO. En waarom moet alles rond die jachtopleiding zo ontzettend duur zijn? Zelfs bij een rijbewijs werd de mogelijkheid geschapen om via praktijk bij een leermeester uit de familie, zich voor te bereiden op het examen. Vergelijk het doel, de wijze van benadering en de kostprijs van een (voorlopige) sportschutterslicentie met de opleiding tot het bekomen van een jachtverlof. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er jaarlijks meer wandelende rekenmachientjes door de jachtexamens geraken, dan jagers-in-spe met het hart en gevoel op de juiste plaats.
  En geloof maar dat ik in mijn directe omgeving NIET omschreven wordt als gefrustreerd, noch als onweidelijk, integendeel zelfs: ons groepje wordt dikwijls aanzien als een voorbeeldgroep. Wij voelen mekaar tamelijk goed aan, we zijn niet altijd even goed gezind, maar gunnen elkaar plezier en eigen karaktertrekken, zelfs als die niet altijd helemaal positief of prettig zijn. En een plaats in zo’n groep krijg je niet noch kan je die kopen of afdwingen, die moet je verdienen net zoals wij jaarlijks ons recht tot jagen moeten blijven verdienen.

 • weidman schreef:

  Beste 44 r,
  Oordeel niet of je zal beoordeeld worden…lijkt mij een Bijbelse uitdrukking die ik graag meeneem.
  Tevens wil ik mij graag verontschuldigen moest ik je oneer hebben aangedaan in mijn “betoog”, doch uw aanzet de jachtrechthouder met alle middelen te fnuiken, zette mij even aan tot deze reactie. Over het begrip “weidelijkheid” denk wij dat wij op dezelfde golflengte zitten. Ik wens je verder een weidelijke jachtbeleving in uw jachtgezelschap.

 • hope schreef:

  Beste jagers. ik vraag mij af waarom je niet een heel jaar door op wild mag jagen? en kan je zwanger door te kussen?

Laat een reactie achter