fbpx Skip to main content
search
Wetgeving

Aspirant Jager is geen Jager

By mei 30, 20135 Comments

Vorige week kregen we volgende vraag op de blog.
“Ben geslaagd voor theoretisch jachtexamen. Klopt het dat ik na afsluiten van verzekering BA op uitnodiging al mee rechtbekken mag bestrijden?”
Goede vraag vonden we, ten dele omdat het antwoord niet voor de hand ligt wegens nogal wat wetten die hier een rol in spelen.
Lange tijd viel de bestrijding van rechtbekken nog onder het KB van 9/9/81. Ondertussen is dit veranderd en kennen we het soortenbesluit. Op de site van het ANB vind je dit ook allemaal mooi terug – Rechtbekken.
Het is zo dat de eigenaar, huurder of grondgebruiker mag overgaan tot bestrijding, maar enkel met Trechtervallen (Kraai en Ekster) of Larssen-kooien (Ekster).
En, hiervoor is geen Jachtverlof nodig. Redenering is dat men iemand niet kan verplichten geld uit te geven (voor een jachtverlof) om zijn eigendom te beschermen (bestrijding schade).
Maar, bestrijding mag ook met het vuurwapen. En daar is de wet zeer duidelijk hiervoor is een Jachtverlof (en verzekering voor nodig).
We kunnen zelfs verder gaan. Vrienden, buren of kennissen … van een grondeigenaar helpen bij de bestrijding van kraaien met de trechterval. Zij gaan dagelijks ter plaatse om eventueel gevangen kraaien te doden. Ze zijn geen eigenaar, huurder of exploitant … en hebben niets te maken met jacht(rechten). De enige wettelijke mogelijkheid voor hen om dan deel te nemen aan bestrijding is als geldig jachtverlofhouder. Zoniet zijn ze in geen enkele categorie onder te brengen, en dus onwettelijk.
Dus onze Aspirant Jager mag zeker niet mee gaan bestrijden met het geweer, hij mag zelfs niet eens dichtbij de trechterval of larssenkooi komen. Zoniet kan hij zijn inschrijving voor het Praktijkexamen al uitsparen, wegen Jachtmisdrijf.
Alles kort samengevat door Bijzonder Veldwachter Peter:

Reactie Rechtbekken - Peter

Reactie Rechtbekken – Peter

 
 

5 Comments

 • pijlstaart schreef:

  Wil er wel op wijzen dat bij bestrijding rechtbekken (soortenbesluit :bijlage 3) het systeem van genodigden zoals gekend bij de jacht niet van toepassing is.

 • Aloys schreef:

  Pijlstaart, wil je dat eens toelichten?
  Wil jij zeggen dat wanneer ik, als secretaris van onze WBE, in’t begin van’t jaar een melding doe naar ANB en naar de resp. burgemeesters van de gemeenten waarin onze WBE ligt, met als rede de schade aan de fauna (dus geen schade op een bepaald perceel, want dan liggen de grenzen van de bestrijding wel vast en moet elke jager kopie bij zich dragen van de aangifte met ’t plan), een genodigde NIET op een kraai mag schieten???

 • r.cleven schreef:

  Als gevonden in art.22 hoofdst.5 van het jachtdecreet:
  Het is verboden op enigerlei wijze te jagen buiten de door de Vlaamse regering bepaalde tijden onverminderd het recht van de eigenaar of de grondgebruiker om jaagbaar wild dat schade toebrengt aan zijn gewassen, teelten, bossen of eigendommen terug te drijven. De eigenaar of de grondgebruiker mag zijn inwonende familieleden daarmede belasten.
  Indien de eigenaar of de grondgebruiker kan aantonen dat geen andere bevredigende oplossing bestaat kan hij het jaagbaar wild eveneens doden of laten doden onder de in het voorgaande lid vermelde voorwaarden. Het doden mag alleen gebeuren:
  door personen die voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de Vlaamse regering tot het verkrijgen van een jachtverlof;
  – met vuurwapens en andere door de Vlaamse regering te bepalen middelen, eventueel zonder jachtverlof op voorwaarde dat de eigenaar of de grondgebruiker een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid heeft afgesloten, waarvan de waarborg gelijk is aan de waarborg opgelegd door de reglementering inzake de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor het verkrijgen van een jachtverlof. De gebruikte vuurwapens moeten voldoen aan dezelfde voorschriften als de voorschriften opgelegd voor de wapens gebruikt voor de jacht op grond van artikel 21 van dit decreet;
  Dus: zonder volledig te zijn geslaagd géén bestrijding,maar mét papieren en verz. BA en géén verlof wél bestrijding????……….
  Bron: Vlaamse Codex
  http://www.codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1002550&param=inhoud&ref=search

 • Tommeke_112 schreef:

  Vlaanderen telt 39 diersoorten die onder de categorie ‘wild’ vallen (zie Jachtdecreet). Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht.
  Dit besluit laat bestrijding toe van zwarte kraai, ekster, kauw, gaai of spreeuw mits melding en volgens de bepalingen in bijlage 3 van dit besluit.
  http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Wildbeheer/Soorten.aspx
  Bestrijding van kraaien en kauwen dus niet.
  Bovendien moet men altijd rekening houden met de wapenwet en moet men dus een rede hebben om een wapen te hebben en mag men dit wapen enkel daarvoor gebruiken.
  Sportschutter mag zodoende ook niet gaan jagen met zijn wapen.

 • Aloys schreef:

  “Sportschutter mag zodoende ook niet gaan jagen met zijn wapen.”
  Tommeke, ik zeg niet dat ik juist ben, maar ik zie dat toch even anders.
  Volgens mij mag je een wapen bezitten als je er een vergunning voor krijgt.
  En je mag dit wapen gebruiken overal en altijd als dat wettelijk wordt toegelaten.
  Een sportschutter of een jager die ’s nachts in zijn huis uit gewettigde zelfverdediging een inbreker overhoop schiet, moet men niet aanvallen omdat zijn vergunning dat eigenlijk niet toelaat…
  Of als die sportschutter met zijn sportwapens in Z-Afrika graag een aap gaat schieten en hij houdt zich aan de plaatselijke regelgeving, wie gaat ‘m dan hier iets doen?
  Of een moeilijke: een sportschutter is beroepshalve landbouwer (of fruitteler) en is wel geslaagd in zijn jachtexamens, maar heeft geen jachtverlof. Mits de nodige aangifte mag ‘m toch zijn sportwapens gebruiken om schadelijk wild te bestrijden, als ‘m maar eventjes een jachtverzekering pakt?
  Wanneer ik vroeger, voor het verschijnen van ’t Soortenbesluit, met een enkelschot matchpistool in .22 LR de kraaien in mijn kraaienval ging doden, dan overtrad ik toch geen enkele wet? Het is pas achteraf dat men voor dergelijke dingen is gaan bepalen dat hiervoor alleen de toegelaten jachtwapens mochten worden ingezet en in ons landje zijn de dingen met een kort loopje nog steeds geen toegelaten jachtwapens.
  Mocht jouw bewering echt opgaan, dan zou ’t ook mogelijk moeten zijn om meerdere redenen op de vergunning te vermelden en ik dacht dat je nu dit wel moet beperken tot 1 reden. Valt deze reden weg, dan kan je de vergunning altijd laten overzetten naar een andere, wel nog aanwezige bezitsreden.

Laat een reactie achter