fbpx Skip to main content
search
Na de ontluisterende video’s rond de Nieuwe Wildernis vonden we nog wat interessant materiaal.
SOVON Vogelonderzoek Nederland is de belangrijkste Particuliere Gegevensbeherende Organisatie (PGO) voor de ornithologie in Nederland. Zij organiseert en coördineert vogelonderzoek op landelijk niveau volgens gestandaardiseerde, wetenschappelijke criteria en stimuleert de deelname hieraan door zo veel mogelijk vrijwilligers.
En, SOVON heeft een studie gepubliceerd rond Broedvogels in de Oostvaardersplassen tussen 1997 en 2012.
En de resultaten zijn onthutsend (De twee belangrijkste besluiten van het rapport):

Broedvogels

In 2012 werden in de buitenkaadse Oostvaardersplassen 1029 territoria van 58 soorten vastgesteld in een gebied van 1892
ha (0,54 territoria/ha). Deze dichtheid is een factor 12-14 lager dan in gemengd bos in het nabijgelegen Hollandse Hout (van Manen & Deuzeman 2011) en een factor 21 lager dan
in vlierstruweel van de op korte afstand lig- gende Ooievaarsplas (van Manen & Deuzeman 2011b). De dichtheid is momenteel overeen- komstig met die in grootschalig agrarisch land- schap in Zuidelijk Flevoland (Slaterus & Postma 2011).
Sinds 1997 is de broedvogelbevolking van de buitenkaadse Oostvaardersplassen in numeriek opzicht bij benadering een factor 10-20 afge- nomen, lokaal op Stort tot meer dan een factor 100. 

Toekomst

Rond 2002 was duidelijk dat de op dat mo- ment aanwezige aantallen grote grazers in gestaag tempo ruigte, struweel en wilgenbos omvormden naar grazige open ruimtes. Het aantal grazers bedroeg toen ongeveer de helft van het aantal van 2012. Door deze toename is het proces van omvorming versneld. Grote aantallen ganzen die in de winter en voorjaar het gebied begrazen, hebben daar een schepje bovenop gedaan door de grazers in die tijd van het jaar terug te dringen in de vooralsnog be- sloten delen, die daardoor waarschijnlijk nog wat sneller worden omgevormd naar open graslanden.

Het moge duidelijk zijn dat dit proces binnen enkele jaren zal resulteren in een open grasvlakte met een broed- vogelpopulatie, bestaand uit enkele Kieviten, Kleine Karekieten en Meerkoeten. 

 
Het is duidelijk dat de natuur hier moet geholpen worden van de overbevolking van Grote Grazers en Ganzen. Je kan natuurlijk nog lang wachten tot de natuur zich zelf reguleert (maar ondertussen de helft van de dieren ’s winters crepeert). Maar selectieve menselijke interactie via o.a. Jacht lijkt ons meer aangewezen.
 
Hieronder (schokkende) beelden met een oprechte opinie van een Dierenarts, en dus ervaringsdeskundige.

Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen

 

One Comment

Laat een reactie achter