fbpx Skip to main content
search

De Kamer buigt zich momenteel over een wetsontwerp dat zowel de structuur als de werking van de Proefbank voor Vuurwapens wijzigt. De huidige regelgeving is immers verouderd, onvoldoende transparant en onduidelijk. De wet van 24 mei 1888 wordt via het wetsontwerp volledig vervangen.
Belangrijkste nieuwigheid is allicht de volledig nieuwe structuur. De proefbank zal de vorm aannemen van een autonome instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid. De wet van 16 maart 1964 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut zal van toepassing zijn, meer concreet de bepalingen die gelden voor instellingen van openbaar nut van categorie C. Zoals de vereisten op het gebied van financiële transparantie.
Interne structuur en werking
Ook de interne structuur en werking wordt omgegooid. De proefbank krijgt 2 onafhankelijke leidinggevende organen: een raad van bestuur en een directeur. De raad van bestuur zal worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de economische belanghebbende sectoren (bv. wapenfabrikanten), onafhankelijke bestuurders en vertegenwoordigers van de ministers van Economie en Justitie. De burgemeester van Luik zal niet langer van ambtshalve lid en voorzitter zijn. De onafhankelijke directeur zal instaan voor de dagelijkse leiding van de proefbank en zal door de Koning worden benoemd (niet meer op basis van een lijst opgesteld door de wapenfabrikanten). De directeur zal de raad van bestuur mogen bijwonen, maar heeft er geen stemrecht.
Keuren en certificeren
De opdrachten van de proefbank blijven grotendeels dezelfde als nu. Maar de omschrijving in de wet wordt aangepast. Zo zal het in de toekomst om ‘keuren en certificeren’ gaan waar nu nog wordt gesproken over ‘beproeven en stempelen’. Hier en daar worden verduidelijkingen aangebracht. Wat betreft het toezicht op vuurwapens, onderdelen van vuurwapens en alarmwapens wordt benadrukt dat het toezicht en het opsporen taken van de politiediensten zijn en blijven. De rol van de proefbank is dus voornamelijk ondersteunend. Het wetsontwerp eist ook uitdrukkelijk dat de contacten met klanten steeds in het Nederlands en in het Frans moeten kunnen plaatsvinden, zowel de rechtstreekse contacten als de procedures en teksten die voor de klanten bestemd zijn.
Extra vestigingen mogelijk
Tot slot zijn er ook aanpassingen wat betreft de ligging van de Proefbank. Hoewel er geen intentie is om Luik te verlaten voorziet het wetsontwerp wel de mogelijkheid om ook op andere plaatsen ‘antennes’ op te richten. De ligging moet zich dus niet langer tot 1 centrale plaats beperken, er kunnen ook bepaalde vestigingen elders in België worden opgericht. Een maatregel die de toegankelijkheid moet vergroten.
Bron: Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens, Parl. St. Kamer 2018, nr. 54K3111/001.

Proefbank

Laat een reactie achter