fbpx Skip to main content
search

Tijdelijke maatregelen sportschutters in het kader van de coronacrisis

27 maart 2020 op voorstel van viceminister-president Ben Weyts

Het nooddecreet met maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid verleent de Vlaamse Regering de bevoegdheid om regels uit te werken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen in diverse decreten en de uitvoeringsbesluiten erbij om een maximale rechtszekerheid te verzekeren. Om een sportschutterslicentie, de jaarlijkse geldigverklaring of de hernieuwing na 5 jaar van een sportschutterslicentie te bekomen, moet de sportschutter bewijzen dat hij actief lid is. Een actief lid wordt gedefinieerd als de sportschutter die minimaal zes maanden lid is van een schietsportfederatie en die via zijn sportschuttersboekje kan aantonen aan minimaal twaalf schietbeurten per jaar, gespreid over minstens twaalf dagen en over minstens twee trimesters, te hebben deelgenomen. De Nationale Veiligheidsraad besliste onder andere tot de annulering van alle sportactiviteiten vanaf vrijdag 13 maart middernacht. Omdat de schietstanden als gevolg van deze coronamaatregelen worden gesloten, kan de voorwaarde met betrekking tot de schietbeurten voor sommige sportschutters problemen opleveren. De sportschutterslicentie is bovendien een document waarmee op grond van de federale Wapenwet een wapen kan voorhanden worden gehouden of is bewijs voor de wettige reden voor het voorhanden houden van een wapen. De geldigheid(sduur) ervan moet bijgevolg onbetwistbaar zijn. Daarom keurt de Vlaamse Regering nu een besluit goed waardoor sportschutterslicenties die in de betreffende periode tot uiterlijk een maand na het verstrijken van de periode vervallen toch –uitzonderlijk – geldig verklaard of hernieuwd kunnen worden, ook al zijn er onvoldoende schietbeurten.  

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/

Laat een reactie achter